Księgowość

Kolejna tarcza, więcej dofinansowań do wynagrodzeń

Sejm pracuje nad tarczą 4.0. Z kilku mechanizmów, które znalazły się w projekcie ustawy, będą mogli skorzystać także dealerzy. Chodzi między innymi o możliwość dofinansowania pensji pracowników, którzy nie są objęci przestojem lub skróconym czasem pracy. Kolejna odsłona tarczy umożliwi również skracanie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie przestoju firmom, które nie spełniają dotychczasowych kryteriów spadku obrotów gospodarczych. Także ci przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP.

W ramach tarczy 4.0. można spodziewać się również rozwiązania, które umożliwi dealerom, których sytuacja pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19, uzyskanie dopłat do odsetek od kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej. Procedowana ustawa zakłada również rozszerzenie katalogu darowizn, które zmniejszą podstawę obliczenia podatku dealera. Odliczenie podatku będzie możliwe również w przypadku przekazania darowizn w formie rzeczowej. Można spodziewać się, że kolejna tarcza wydłuży prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – w projekcie ustawy mowa o dacie 28 czerwca.

Więcej dofinansowań z FGŚP

Najciekawsze z perspektywy dealerów fragmenty projektu tarczy dotyczą kwestii dofinansowań wynagrodzeń. Dotąd dealerzy, którzy nie decydowali się na wprowadzenie przestoju lub skróconego czasu pracy, nie mogli liczyć na dopłaty do pensji swoich pracowników. W ramach znowelizowanej tarczy przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nawet gdy jego pracownicy pracują w pełnym wymiarze. Będzie trzeba jedynie wykazać spadek obrotów. Rzadziej u dealerów występowała sytuacja, w której nie mogli oni skorzystać z dofinansowań wynagrodzeń, ponieważ ich spadek przychodów nie spełniał ustawowych kryteriów (25 proc. w ciągu miesiąca lub 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy). Tarcza 4.0. umożliwi zmniejszenie etatu lub wprowadzenie przestoju nawet w przypadku minimalnego spadku obrotów przy jednoczesnym wzroście udziału kosztów wynagrodzeń o co najmniej 5 proc. (dodatkowo wynagrodzenia muszą stanowić 30 proc. przychodów firmy). Powyższe zmiany mają umożliwić korzystanie z dopłat do pensji szerszej grupie pracodawców. Co ciekawe, zarówno przestój, jak i skrócony wymiar pracy, będą mogły być wprowadzone nawet na okres 12 miesięcy – przy czym w takiej sytuacji nie będzie obowiązywało dofinansowanie wynagrodzenia.

Eksperci zwracają uwagę, że część przepisów, nad którymi pracuje Sejm, nie jest spójna z tymi, które uchwalono w ramach poprzednich tarcz antykryzysowych. Mowa m.in. o minimalnym wynagrodzeniu, które będzie należało zapewnić pracownikowi. Według obowiązujących przepisów minimalna kwota dla osoby objętej zredukowanym czasem pracy to 2080 zł brutto. Nowe regulacje miałyby zapewnić pracownikowi minimalnie 2600 zł brutto – mimo redukcji etatu. Prawdopodobnie jednak te różnice zostaną wyeliminowane na dalszych etapach trwającego procesu legislacyjnego.

Darowizny i dopłaty do odsetek

Projekt kolejnej tarczy przewiduje również poszerzenie katalogu darowizn, które umożliwią dealerom korzystne odliczenia od podstawy opodatkowania. Zakłada on, że „premiowane” będą darowizny przekazane m.in. domom pomocy społecznym, noclegowniom, schroniskom dla bezdomnych czy domom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży. Co ciekawe, nie wszystkie darowizny, które umożliwią odliczenie podatku, będą musiały być przekazywane w formie pieniężnej. Jeśli dealer zdecyduje się na przekazanie do 30 września 2020 r. w ramach darowizny komputerów przenośnych lub tabletów, również odliczy jej wartość od dochodu.

Tarcza ma również wiązać się z utworzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego specjalnego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Środki z funduszu, pochodzące z budżetu państwa, wesprą przedsiębiorców w zakresie odsetek od kredytów zaciąganych przez nich w bankach komercyjnych. BGK poinformował, że wsparciem zostaną objęte zarówno nowe, jak i już zaciągnięte kredyty obrotowe. Fundusz ma pokrywać część odsetek od kredytu nawet przez rok. Łącznie na ten cel przeznaczono 565 mln zł. Blisko 300 mln zł z tej kwoty ma zostać wykorzystanych jeszcze w tym roku, pozostała część – w następnym.

Należy zakładać, że w ramach kolejnej odsłony tarczy przedłużone zostanie prawo do zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów, którzy nie posyłają dzieci do żłobków, przedszkoli, szkół czy placówek opiekuńczych z powodu ich zamknięcia, ale też dla osób, które mimo otwarcia danej placówki nie decydują się na posyłanie do niej dziecka. Aktualne regulacje przewidują, że zasiłek opiekuńczy przysługiwał do 14 czerwca. Przepisy, nad którymi pracuje Sejm, mają wydłużyć ten okres do 28 czerwca.

Z zapisów, nad którymi pracują posłowie, ucieszą się również osoby samozatrudnione, które łączyły działalność gospodarczą z pracą na etacie i w związku z tym nie mogły skorzystać ze świadczenia postojowego, które wynosi 2080 zł (przy czym można się o nie ubiegać trzykrotnie). Tarcza 4.0. umożliwi takim osobom staranie się o przyznanie takiego świadczenia – także wsteczne. Wypłata tzw. postojowego będzie uzależniona od wystąpienia spadku obrotów gospodarczych.

Tarcza 4.0. jak najszybciej

W projekcie ustawy przeciwdziałającej skutkom COVID-19 znalazły się również zapisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi, które mają poprawić sytuację przedsiębiorców, których kontrahenci nie regulują swoich zobowiązań. Tarcza zajmie się również sytuacją firm, które z uwagi na epidemię nie mogły zrealizować kontraktów lub dostaw i w związku z tym otrzymały kary. Znowelizowana tarcza ma również uprościć postępowanie restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców, których dochody ucierpiały  w związku z pandemią.

Sejmowe prace nad czwartą odsłoną tarczy antykryzysowej rozpoczęły się w 27 maja. Na 28 maja wstępnie zaplanowano drugie czytanie ustawy. Bieżące posiedzenie Sejmu potrwa trzy dni, ale po dzisiejszych obradach nastąpi tygodniowa przerwa, a posłowie wrócą do parlamentu 3 czerwca. Według zapowiedzi marszałek Sejmu, Elżbiety Witek, tarcza 4.0. ma zostać przyjęta „jak najszybciej”, ponieważ zawiera ona m.in. wiele rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.