Księgowość

Duże zmiany w CIT

29 listopada br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, który nakłada na firmy obowiązek uzupełniania ksiąg rachunkowych o dodatkowe dane. Wiąże się to m.in. z koniecznością wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych. Czasu zostało niewiele.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, księgi należy uzupełnić dodatkowo o:

1) dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika:

a) numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany,

b) w przypadku gdy kontrahent podatnika jest:

‒ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – wskazanie nazwiska i pierwszego imienia kontrahenta,

‒ osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – wskazanie nazwiska i pierwszego imienia kontrahenta, a także dodatkowego określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy,

‒ w pozostałych przypadkach – wskazanie pełnej nazwy kontrahenta;


2) w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany;


3) znaczniki identyfikujące konta rachunkowe wykazywane według słownika znaczników identyfikujących konta rachunkowe, jak np. banków;


4) dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:

a) w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy – numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o ile został nadany,

b) określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji,

c) numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika;


5) wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym;


6) wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.


Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2025 r.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.