Księgowość

Co nowego w 2024? Cztery ważne dla księgowych zmiany

Rok 2023 przyniósł wiele ważnych zmian dla księgowych. Przyjrzymy się dziś czterem z nich (bazując na zestawieniu Grant Thornton), które wydaję się być najważniejsze z punktu widzenia branży dealerskiej.

1. Obowiązkowe faktury KSeF

Dotychczas udział w KSeF nie był obowiązkowy, ale wszystko zmieni się już 1 lipca 2024 r. To wówczas, zasadniczo pojawi się obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur. KSeF to system, który nie tylko pozwala na wystawianie faktur, ale umożliwia też m.in. odbieranie faktur ustrukturyzowanych (pliki XML), ich przechowywanie, nadawanie lub zmianę.

2. Dodatkowe obowiązki przy wypełnianiu JPK_V7

Inną ważną kwestią, na którą wskazuje organizacja audytorsko-doradcza, są zmiany w JPK_V7 (wynikające z wprowadzenia obowiązkowego KSeF). Od 1 lipca 2024 r. przy wypełnianiu JPK_V7 nie wystarczy już numer faktury nadawany w ramach jednej serii. Potrzebny będzie – tak dla ewidencji sprzedaży, jak i ewidencji zakupów – także numer KSeF (otrzymany po wysłaniu faktury do systemu).

3. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2023

Badaniu sprawozdania finansowego za 2023 r. podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność: m.in. – jak podaje Grant Thornton – „spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, pozostałych jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (w odniesieniu do sprawozdań za 2023 r. uwzględnia się dane za 2022 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro”. 

4. Obowiązkowa ewidencja płatności transgranicznych

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana, która za nią idzie, to nałożenie na banki oraz inne instytucje finansowe dodatkowych obowiązków w zakresie raportowania płatności transgranicznych. Nowe przepisy nałożą obowiązek m.in. na banki krajowe, instytucje kredytowe czy płatnicze (przy założeniu, że podmiot realizuje więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego adresata w ciągu kwartału), ale – podkreślmy – obowiązek ten nie obejmie płatników bądź odbiorców płatności.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.