Księgowość

Subwencje z PFR – nowa procedura wyjaśniająca

Coraz więcej dealerów otrzymuje subwencje z Tarczy Finansowej PFR. W niektórych przypadkach okazuje się jednak, że proces składania wniosków nie przebiega tak łatwo, jak zapowiadano. Część dealerów, którzy oczekiwali na dofinansowanie, otrzymała decyzje odmowne. Jednym z częstszych powodów negatywnego rozpatrzenia wniosku była niezgodność danych wskazanych we wniosku z informacjami zawartymi w systemach ZUS lub KAS, które podlegają weryfikacji przez PFR. Stało się to na tyle poważnym problemem, że operator programu zmienił regulamin i wprowadził do niego tzw. postępowanie wyjaśniające, stanowiące dodatkową procedurę reklamacyjną. Teraz dealerzy będą mogli złożyć zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS i urzędzie skarbowym w swoim banku, który zweryfikuje dokumenty i przekaże je do PFR.

To niejedyna zmiana związana z Tarczą Finansową PFR. Kolejna dotyczy sposobu ustalania wielkości przedsiębiorstwa na potrzeby wniosku o subwencję. Okazuje się, że należy stosować tu przepisy unijne, a nie ustawę Prawo przedsiębiorców, co w istotny sposób zawęża liczbę dealerów, którzy mogą ubiegać się o wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców. Nowością związaną z subwencjami z PFR jest również uruchomienie zapowiadanej długo procedury odwoławczej. Najnowsze doniesienia dotyczące Tarczy Finansowej przybliża Maja Fabrowska, radca prawny w Gekko Taxens i wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej.

Coraz więcej dealerów otrzymuje subwencje z Tarczy Finansowej PFR. W niektórych przypadkach okazuje się jednak, że proces składania wniosków nie przebiega tak łatwo, jak zapowiadano. Część dealerów, którzy oczekiwali na dofinansowanie, otrzymała decyzje odmowne. Jednym z częstszych powodów negatywnego rozpatrzenia wniosku była niezgodność danych wskazanych we wniosku z informacjami zawartymi w systemach ZUS lub KAS, które podlegają weryfikacji przez PFR. Stało się to na tyle poważnym problemem, że operator programu zmienił regulamin i wprowadził nową procedurę wyjaśniającą. Na czym polegają te zmiany?

Maja Fabrowska, Gekko Taxens: Do regulaminu dodano par. 14, który wprowadza „postępowanie wyjaśniające”. Dealer będzie mógł zwrócić się do PFR za pośrednictwem banku z zapytaniem dotyczącym decyzji odmownej (pod warunkiem udokumentowania różnic w treści odmowy a rzeczywistym stanem faktycznym) lub błędu w złożonym wniosku, który skutkował przyznaniem kwoty rażąco niższej niż maksymalna kwota. W ramach tego postępowania będzie można złożyć np. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami lub składkami na ZUS. Nowy regulamin ma obowiązywać od 28 maja. Z wypowiedzi wiceprezesa PFR wynika jednak, że zapytania do banków, dotyczące decyzji odmownych z PFR, można składać już dziś.

To niejedyne zmiany związane z Tarczą Finansową PFR. Niedawno uczestniczyła pani w wideokonferencji z udziałem wiceprezesa PFR, podczas której omawiane były problemy przedsiębiorców z uzyskaniem subwencji. Jakie tematy poruszano podczas tego spotkania?

Najistotniejsze zagadnienie omawiane podczas tej wideokonferencji było związane z tym, czy dany podmiot w ogóle kwalifikuje się do programu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zanim dany dealer złoży wniosek, musi bowiem określić, czy spełnia definicję mikroprzedsiębiorcy lub – co wśród dealerów zdarza się zdecydowanie częściej – MŚP. W pewnym momencie ze strony PFR zniknęła informacja, że do przychodu beneficjenta programu nie wlicza się zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej właściciela oraz spółek zależnych. Wskazano natomiast, że status beneficjenta programu należy ustalać w oparciu o przepisy unijne, a nie ustawę Prawo przedsiębiorców, co jest niezgodne z decyzją notyfikacyjną wydaną przez Komisję Europejską. Ta różnica wynika prawdopodobnie z błędów popełnionych w trakcie przygotowania dokumentacji wysłanej do Komisji. Ostatecznie jednak PFR wyjaśnił, że określając wielkość danego przedsiębiorstwa, należy również brać pod uwagę przychody i stan zatrudnienia podmiotów z nim powiązanych. W tym zakresie należy bazować na Regulaminie programu i Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. W praktyce może to oznaczać, że dany dealer nie kwalifikuje się do wsparcia dla małych i średnich firm, tylko do programu dla dużych przedsiębiorców. Może okazać się również, że dealer powinien zwrócić subwencję pobraną w programie, który nie jest do niego skierowany. Ponadto, trzeba pamiętać, że limit pomocy publicznej na grupę podmiotów powiązanych to 800 000 euro. W przypadku przekroczeniu tego limitu część subwencji będzie trzeba zwrócić.

Środki, które można uzyskać w ramach programu dla dużych przedsiębiorców, są zdecydowanie większe niż te, które przewidziano dla małych i średnich firm. Jednak od dłuższego czasu na stronie PFR widnieje informacja, że uruchomienie programu dla dużych firm uzależnione jest od uzyskania akceptacji przez Komisję Europejską. Na ile pewne jest to, że dealerzy faktycznie będą mogli skorzystać z pomocy przewidzianej dla dużych firm? I kiedy można spodziewać się uruchomienia naboru wniosków?

Faktycznie, dealer wnioskujący o pożyczkę w ramach programu dla dużych przedsiębiorców, może otrzymać dużo wyższe dofinasowanie niż w ramach programu dla MŚP. Jednakże pula środków jest dużo mniejsza niż dla MŚP i wynosi 25 mld zł. Zakładam więc, że pieniądze bardzo szybko zostaną rozdysponowane. PFR potwierdził, że już 400 przedsiębiorców złożyło wstępne deklaracje na łączną kwotę 20 mld zł. Oczywiście złożenie tej wstępnej deklaracji – przynajmniej jak podaje PFR – nie rodzi żadnych zobowiązań po ich stronie. Wciąż jednak nie podano konkretnej daty startu programu dla dużych przedsiębiorców. Czekamy na decyzję Komisji Europejskiej.

Jakie są jeszcze inne powody, dla których wnioski do PFR-u składane przez dealerów mogą zostać odrzucone?

Poza problemem z – często nieznajdującymi odzwierciedlenia w rzeczywistości – zaległościami w obszarze podatków oraz składek na ZUS, które – jak zakładam – zostaną już wyeliminowane w związku ze zmianami w procedurze weryfikacyjnej, są jeszcze dwa popularne problemy. Pierwszy z nich dotyczy ustalania spadku przychodów. Dealer, chcąc porównać wyniki uzyskane w kwietniu bieżącego roku z obrotami marcowymi lub tymi, które uzyskał w kwietniu ubiegłego roku, musi złożyć deklarację VAT za kwiecień. Wniosek do PFR-u może zostać przesłany jednak nie szybciej niż po czterech dniach od złożenia wspomnianej deklaracji lub po uzyskaniu potwierdzenia z urzędu skarbowego, że deklaracja została prawidłowo przetworzona. Jeśli wniosek zostanie złożony przez dealera wcześniej, jest spore ryzyko, że zostanie odrzucony. Kolejny problem związany jest z zatrudnieniem. We wniosku należy podać liczbę pracowników na ostatni dzień miesiąca, poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. PFR informował początkowo, że składając wniosek o subwencję w maju, należy bazować na danych z deklaracji ZUS DRA za kwiecień. Później na stronie PFR pojawiła się informacja, że w przypadku wniosków o subwencję składanych do końca maja, przy weryfikacji stanu zatrudnienia pod uwagę będą brane deklaracje złożone do końca kwietnia, ale obejmujące nie dokument ZUS DRA, ale raport ZUS RCA za marzec. To istotna zmiana, która wprowadziła wielu dealerów w błąd. Tym bardziej, że nie brakowało takich, którzy w ostatnich tygodniach dokonywali korekt w zatrudnieniu.

Kolejna kontrowersja dotyczy procedury odwoławczej. Pierwotnie miała ona zostać uruchomiona 11 maja, ale potem termin ten został przesunięty na 18 maja. Czy procedura ostatecznie wystartowała? I kto może z niej skorzystać?

Tak. Procedura odwoławcza wystartowała 18 maja i przewidziana jest dla podmiotów, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej od wnioskowanej. Dealer może złożyć odwołanie nie więcej niż dwa razy. Proces składania odwołania przebiega tak samo jak proces dotyczący wniosku o subwencję. Dlatego zanim dealer zdecyduje się złożyć wniosek, powinien sprawdzić wszystkie zawarte w nim dane – tak, aby mógł otrzymać całą kwotę subwencji za pierwszym razem i nie przechodzić dodatkowo przez procedurę odwoławczą.

A co z dealerami, którzy złożyli wniosek, ale został on odrzucony w całości? Czy liczba wniosków składanych przez dany podmiot jest ograniczona, czy można próbować do skutku?

Jeśli dealer otrzymał decyzję odmowną może złożyć kolejny wniosek. Liczba takich prób jest nieograniczona, ale jedynie… do wyczerpania puli dostępnych środków.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.