Księgowość

Składanie czynnego żalu przez Internet? To możliwe!

Ministerstwo Finansów wskutek pandemii umożliwiło podatnikom składanie czynnego żalu przez Internet. To rozwiązanie warte rozważenia, gdy podatnik zapomniał o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie – dzięki temu może uniknąć konsekwencji karnoskarbowych.

Nawet jeśli nie dopełniono obowiązków skarbowych, można uniknąć kary. Ważne jednak, aby złożyć czynny żal, tj. powiadomić o popełnieniu czynu zabronionego. Wówczas konieczne jest powiadomienie o niedopełnionych obowiązkach, a następnie ich dopełnienie (w tym uiszczenie w całości zobowiązania, które nie zostało uregulowane).

KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ CZYNNY ŻAL?

Jak podaje Ministerstwo Finansów, sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może złożyć czynny żal, w szczególności – cytujemy – jeżeli:

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie;
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe;
 • nierzetelnie wystawiał faktury;
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT;
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT;
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT;
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej;
 • wyłudził zwrot należności celnej;
 • wyłudził pozwolenie celne. 

KIEDY CZYNNY ŻAL JEST SKUTECZNY?

Po pierwsze, kluczowe jest to, aby podatnik przyznał się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt (powszechnie przyjmuje się, że chodzi o dysponowanie przez urzędników dokumentem, z którego jednoznacznie wynika fakt popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego). Po drugie, ważne, żeby przyznać się do popełnienia przestępstwa przed tym, jak organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia przestępstwa bądź wykroczenia, takie jak przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole.

Czynny żal nie ma jednakże prawa zaistnieć, jeśli sprawca został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, zaś organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że aby czynny żal był skuteczny, ważne jest dopełnienie obowiązków wobec naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Istotne jest zwłaszcza złożenie zaległych deklaracji podatkowych lub zapłacenie w całości należności publicznoprawnych (wliczając odsetki). MF podkreśla, że powyższe obowiązki muszą zostać dopełnione jak najszybciej, podając za przykład dzień, w którym składamy czynny żal (a przy tym najpóźniej w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy oraz w sposób dla nich określony). Co ważne, deklarację podatkową można złożyć na kilka sposobów. Najwygodniejsze będzie złożenie deklaracji elektronicznie poprzez e-Deklaracje, choć możliwe jest też złożenie jej osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym, a także listownie (wysyłając korespondencję na adres urzędu skarbowego).

CZYNNY ŻAL PRZEZ INTERNET

Dodajmy, że pismo złożone przez internet musi być podpisane podpisem kwalifikowanymprofilem zaufanym lub podpisem osobistym. MF zaznacza, że załatwienie sprawy przez pełnomocnika, który podpisze się na piśmie kierowanym do urzędu skarbowego, może zostać uznane za zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego, nie zaś za dobrowolne przyznanie się do winy przez sprawcę czynu. Choć w środowisku prawniczym już od ponad 10 lat trwa dyskusja nad możliwością złożenia czynnego żalu przez sprawcę za pośrednictwem pełnomocnika, np. biura rachunkowego, które rozlicza przedsiębiorcę. Zwolennicy takiego rozwiązania przekonują, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie stawiają wymogu, żeby czynny żal był składany osobiście przez sprawcę, a ponadto nie formułują także zakazu działania w tych sprawach przez pełnomocnika.

Jak informuje MF, czynny żal nie ma urzędowego wzoru ani formularza, lecz powinien zawierać określone elementy, które – cytując ministerstwo – wymieniamy poniżej:

 • dane składającego;
 • adresata, którym jest naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego;
 • opis popełnionego czynu i jego okoliczności;
 • wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym;
 • informację o tym, czy sprawca naprawił swój czyn, a jeżeli nie, to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia.

Treść zawiadomienia powinna zawierać informację, czy popełniony czyn został już naprawiony. W sytuacji, gdy to się jeszcze nie udało, trzeba określić, w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązanie zostanie uregulowane.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.