Księgowość

Rząd przyjął Slim VAT. Będzie łatwiej z korektami!

W ostatnich dniach Rada Ministrów przyjęła ważny projekt zmian w ustawie o VAT. Chodzi o zapowiadany od dłuższego czasu pakiet Slim VAT. Skąd ta nazwa? Pochodzi ono od angielskich słów „simple”, „local”, i „modern”, co oznacza, że po uchwaleniu zmian system VAT będzie bardziej prosty, lokalny i nowoczesny. Pakiet Slim VAT ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 r.

W przyjętych przez rząd przepisach eksperci upatrują rozwiązań, które będą stanowiły duże uproszczenia dla większości przedsiębiorców. Większość zmian ułatwi życie także dealerskim działom księgowości. Docenią one m.in. korzystniejsze terminy odliczenia VAT, podwyższenie wartości małych prezentów, możliwość stosowania jednolitych kursów walut dla podatku VAT i podatku dochodowego oraz dłuższy termin na wywóz towarów w przypadku stosowania stawki 0 proc. od zaliczki w eksporcie. Najważniejsza zmiana dotyczy jednak zasad korygowania faktur na gruncie podatku VAT. Co w tym obszarze zmieni się od przyszłego roku?

Prościej z korektami

Stosowanie dotychczasowych przepisów dotyczących faktur korygujących nie sprawiało większych kłopotów, ale jedynie na gruncie podatku dochodowego. Jeżeli przyczyną korekty jest błąd lub pomyłka, należy cofnąć się do momentu otrzymania pierwotnej faktury. Jeśli powodem korekty jest zdarzenie, które wystąpiło po wystawieniu pierwotnej faktury, to podatek należy korygować na bieżąco. Pakiet Slim VAT wprowadza rozwiązanie, za sprawą którego – w przypadku korekty faktur „in minus” – nie trzeba będzie potwierdzać, że nabywca odebrał fakturę korygującą. Na gruncie nowych przepisów wystarczy, że dealer wystawi korektę i będzie mógł udowodnić, że jest ona zgodna z ustalonymi warunkami transakcji. Co to oznacza w praktyce? – Jeśli dealer pobierze zaliczkę na poczet zamówionego towaru i udokumentuje to fakturą, ale towar nie zostanie odebrany przez klienta, nie będzie musiał – tak, jak do tej pory – uzyskać potwierdzenia odbioru faktury korygującej, co w praktyce bywało problematyczne. Od przyszłego roku dealer będzie mógł na bieżąco dokonać korekty i obniżyć VAT należny już w momencie wystawienia faktury korygującej. Otrzymana zaliczka stanie się zaś de facto odszkodowaniem dla dealera z tytułu konieczności zamówienia towaru, co do którego mogą istnieć ograniczone możliwości w zakresie sprzedaży innemu klientowi – wyjaśnia Marta Szafarowska, wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej.

A co z ujmowaniem faktury korygującej „in plus”? – Założenia pakietu Slim VAT są proste i mają rozwiać pojawiające się w tym kontekście wątpliwości. Z przepisów przyjętych przez rząd wprost wynika, że jeśli zmienią się warunki transakcji, to taką korektę należy rozliczyć na bieżąco, a nie ujmować ją wstecznie oraz płacić ewentualne odsetki. Oczywiście jeśli pierwotna faktura jest korygowana, ponieważ pojawił się na niej błąd, będzie należało skorygować okres wcześniejszy – tłumaczy Marta Szafarowska. Jak dodaje, do tej pory postępowanie wobec faktur „in plus” było co prawda identyczne, ale było ono wypracowane jedynie na gruncie orzecznictwa. Pakiet Slim VAT ureguluje te zasady, wprowadzając je wprost do przepisów ustawy.

Dealerskie działy księgowości z pewnością docenią również wydłużenie terminu na odliczenie VAT-u. – Dziś firma, która otrzymuje fakturę, ma de facto trzy miesiące na to, żeby zrealizować odliczenie podatku. W praktyce często bywa tak, że pracownicy przypominają sobie o posiadanych przez nich fakturach zakupowych z pewnym poślizgiem. Dealerzy, którzy rozliczają się w okresach miesięcznych – co dotyczy właściwie wszystkich firm na rynku – będą mogli rozliczyć takie faktury w okresie czterech miesięcy, więc pakiet Slim VAT wydłuża dotychczasowy termin o miesiąc – komentuje Marta Szafarowska.

Zmiany niewielkie, ale korzystne

To jednak nie wszystkie zmiany, które przewiduje pakiet Slim VAT. Urealniona zostanie wartość małych prezentów, które nie podlegają opodatkowaniu VAT i nie wymagają ewidencji w zakresie tego, komu są przekazywane. – Dziś maksymalna wartość takiego upominku to zaledwie 10 zł netto. Kwota ta zostanie podwyższona do 20 zł. Oczywiście taka zmiana nie niesie za sobą realnych korzyści dla dealerów, ale spektrum produktów, które będą mogli wręczyć klientom bez narażania się na dodatkowe obowiązki, zapewne stanie się nieco szersze – przewiduje Marta Szafarowska.

Mniejszej części dealerów będą dotyczyły dwie inne zmiany, które uwzględnia pakiet Slim VAT. Kolejną z „nowości” jest możliwość zastosowania jednolitych kursów walut dla podatku VAT i dochodowego. – U dealerów najczęściej te kursy są już spójne. Obowiązek podatkowy z tytułu VAT można wykazać w momencie wydania samochodu i karty pojazdu. Jeżeli dealer wystawi fakturę w walucie obcej, to i tak zastosowanym przez niego przelicznikiem będzie kurs NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu – mówi wykładowca Dealerskiej Akademii Podatkowej. Taki sam kurs będzie obowiązywał na potrzeby podatku dochodowego.

Korzyści mogą spodziewać się dealerzy, którzy eksportują towary i korzystają ze stawki 0 proc. VAT. Według dzisiejszych regulacji, jeśli dealer otrzyma zaliczkę na poczet towarów, które zamierza wyeksportować, to aby zachować prawo do stawki 0 proc., wywóz musi nastąpić w ciągu dwóch miesięcy. W praktyce proces ten jednak bywa dłuższy. Pakiet Slim VAT zakłada wydłużenie tego terminu do sześciu miesięcy – mówi Marta Szafarowska.

Na korzystną zmianę mogą też liczyć dealerzy, którym zdarzało się refakturować usługi noclegowe lub gastronomiczne, np. na rzecz innych podmiotów z grupy. Na czym będzie ona dokładnie polegać? Jak wyjaśnia Marta Szafarowska, dzisiejsze przepisy nie dają prawa do odliczenia VAT-u od nabycia takich usług. W rezultacie dealerzy, którzy muszą refakturować takie usługi, traktują poniesiony koszt brutto jako koszt netto i po raz kolejny doliczają do tego VAT, co powoduje kumulację podatku i określoną stratę na każdej takiej operacji. Przyjęta zmiana zakłada, że jeżeli celem danego podatnika będzie odsprzedaż usług noclegowych, to będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT-u.

Zmiany przepisów wchodzące w skład pakietu Slim VAT będą jednym z tematów omawianych podczas najbliższego szkolenia „Zmiany w podatkach od 2021 r. i zagadnienia bieżące istotne dla dealerów”, które odbędzie się 8 grudnia 2020 r.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.