Księgowość

Potwierdzenie odbioru korekty już niepotrzebne?

Dealerzy – podobnie jak wielu innych przedsiębiorców – często borykają się z problemem uzyskania od swoich kontrahentów potwierdzenia otrzymania faktur korygujących. Już kilka lat temu organy podatkowe w wydawanych interpretacjach zgadzały się z tym, że tradycyjne zwrotne potwierdzenie odbioru, czyli tzw. żółta zwrotka, nie jest jedyną dopuszczalną formą potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Wówczas jednak fiskus zgadzał się jedynie, że potwierdzenie, które uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania, może mieć formę elektroniczną, ale jednocześnie stał na stanowisku, że przez potwierdzenie doręczenia korekty należy rozumieć to, że nabywca rzeczywiście zapoznał się z jej treścią i potwierdził jej otrzymanie.

Jeden z przedsiębiorców we wniosku o interpretację wskazał, że w praktyce mogą jednak wystąpić sytuacje, w których – mimo wysyłki wiadomości e-mail z fakturą korygującą na adres kontrahenta – nie otrzyma on potwierdzenia odbioru np. w postaci autorespondera. Na wypadek takich sytuacji firma przedsięwzięła procedurę, która przewiduje, że jeśli w ciągu 7 dni od dnia wysyłki korekty, kontrahent nie potwierdził jej otrzymania, ale jednocześnie sprzedający nie otrzyma komunikatu o niepowodzeniu dostarczenia wiadomości, wraz z upływem tygodniowego terminu, firma traktuje fakturę korygującą jako skutecznie dostarczoną do kontrahenta. Jeszcze w 2016 r. Ministerstwo Finansów uznawało taką praktykę za nieprawidłową. Najnowsza interpretacja pokazuje jednak, że stanowisko fiskusa ulega zmianie…

Nową interpretację wydano firmie, która wysyła korekty trzem grupom klientów. Pierwszą stanowią kontrahenci, którzy korzystają ze specjalnej platformy internetowej, której regulamin zakłada zgodę na przesyłanie faktur korygujących w formie elektronicznej, a korzystający z niej użytkownicy muszą wyrazić zgodę na to, że potwierdzeniem otrzymania korekty jest komunikat, informujący o przetworzeniu i wysłaniu e-faktury korygującej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że w takich okolicznościach skutecznym potwierdzeniem dostarczenia korekty klientowi będzie komunikat wygenerowany przez wspomnianą platformę, a za termin doręczenia korekty do nabywcy należy uznać moment wysyłki dokumentu.

Co istotne, zdaniem fiskusa pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej nie jest konieczne także w przypadku kontrahentów, którzy nie korzystają z opisywanej platformy internetowej. Drugą grupą klientów, którym firma występująca o interpretację, wysyła faktury korygujące stanowią firmy, które zgodziły się na wysyłkę dokumentów w formie elektronicznej, czyli tzw. e-faktur. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że sprzedającemu wystarczy elektroniczne potwierdzenie doręczenia (ale niekoniecznie przeczytania) faktury korygującej na dedykowaną skrzynkę mailową kontrahenta i będzie to równoznaczne z potwierdzeniem otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej oraz zapoznaniem się przez niego z treścią tego dokumentu. Potwierdzenie otrzymania korekty i zapoznania się z jej treścią nie będzie konieczne nawet w przypadku trzeciej grupy klientów, którą stanowią kontrahenci, którzy nie tylko nie korzystają ze wspomnianej wcześniej platformy internetowej, ale nawet nie wyrazili zgody na otrzymywanie e-faktur, a wymiana dokumentów odbywa się z nimi – co do zasady – w formie „papierowej”. Zdaniem fiskusa wystarczy, by sprzedający posiadał dowód nadania wiadomości mailowej zawierającej prośbę o potwierdzenie odbioru konkretnej faktury korygującej lub posiadał potwierdzenie dokonania zwrotu na rachunek bankowy odbiorcy kwoty wynikającej z faktury korygującej. „Należy stwierdzić, że na podstawie tych dokumentów kontrahent wnioskodawcy zapoznał się z treścią faktury korygującej i posiada stosowne informacje do dokonania właściwego rozliczenia transakcji. Zatem, spełniony zostanie wymóg określony w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT i spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania” – czytamy w interpretacji.

W którym momencie wystawca korekty zyskuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania? Jak wyjaśnia fiskus, nie wcześniej niż w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym spełni on warunek podjęcia udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej oraz będzie w posiadaniu dokumentacji, z której będzie wynikało, że kontrahent jest świadomy realizacji transakcji zgodnie z warunkami określonymi na fakturze korygującej. Może być to np. wyciąg bankowy, z którego wynika potrącenie lub zwrot kwoty zawartej na określonej fakturze korygującej.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.