Księgowość

Podatek handlowy zgodny z prawem unijnym

Wydaje się, że saga związana z podatkiem od przychodu ze sprzedaży detalicznej, nazywanego również handlowym, dobiega końca. Dzieje się tak za sprawą najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 16 marca 2021 r. stwierdził, że podatek nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Przypomnijmy, że podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony przez Polskę jeszcze w 2016 r. Podstawą opodatkowania był miesięczny przychód uzyskiwany przez wszystkich detalicznych sprzedawców towarów na rzecz konsumentów w wysokości przewyższającej 17 mln zł. Podatek obejmował dwa przedziały: stawkę 0,8 proc., która miała zastosowanie do przychodów między 17 milionów a 170 mln zł i stawkę 1,4 proc. obciążającą część przychodów przewyższającą 170 mln zł. W 2017 r. Komisja Europejska stwierdziła jednak, że przepisy dotyczące podatku stanowią pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym Unii i nakazała polskim władzom zaprzestania pobierania daniny. Co – zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zadecydowało o tym, że podatek jednak nie narusza przepisów wspólnotowych?

Trybunał ocenił, że biorąc pod uwagę autonomię podatkową przyznaną państwom członkowskim, to poza dziedzinami będącymi przedmiotem harmonizacji prawa Unii, poszczególne kraje mają swobodę w ustanawianiu systemu opodatkowania, który uznają za najbardziej odpowiedni. TSUE zauważył, że nie ma przeszkód, by państwa członkowskie wprowadzały opodatkowanie progresywne, które uwzględnia zdolność podatkową firm – a właśnie w ten sposób skonstruowano podatek od sprzedaży detalicznej. Trybunał Sprawiedliwości UE zauważył również, że unijnych przepisów nie narusza progresywne opodatkowanie obrotu, a nie zysku. Tymczasem w podatku handlowym podstawą opodatkowania jest właśnie przychód (a nie dochód) ze sprzedaży detalicznej. W komunikacie prasowym opublikowanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej można również przeczytać, że Komisja Europejska popełniła błąd, uznając, że progresja podatkowa zastosowana w przepisach o podatku od sprzedaży detalicznej, dyskryminuje część przedsiębiorców.

Jak ocenił Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, wyrok TSUE potwierdził racje polskiego rządu. – Komisja Europejska miała swój punkt widzenia w tej sprawie, my mieliśmy swój. Polska szczegółowo odniosła się do tych wątpliwości w postępowaniu przed Komisją i przed sądami unijnymi. W 2019 roku Sąd UE przychylił się do stanowiska Polski, co do zgodności podatku z przepisami o pomocy państwa, wydając korzystny dla Polski wyrok. Komisja Europejska wniosła do TSUE odwołanie od wyroku, bo miała do tego pełne prawo – stwierdził minister. Przypomniał również, że podatek od sprzedaży detalicznej nie nową daniną.  Do tej pory jedynie zawieszany był jej pobór.

Co istotne, o czym pisaliśmy na łamach „Biuletynu” jeszcze w grudniu, Ministerstwo Finansów nie zamierzało czekało na ostateczne rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE. Jeszcze w ubiegłym roku resort opublikował wzór deklaracji PSD-1, w którym należy określać wysokość podatku od sprzedaży detalicznej. Z kolei pierwszej płatności podatku firmy, które przekroczyły próg przychodów ze sprzedaży detalicznej określony w ustawie (17 mln zł), musiały dokonać do 25 lutego 2021 r.

Wiele wskazuje jednak na to, że – wbrew początkowym obawom – podatek od sprzedaży detalicznej ominie zdecydowaną większość dealerów samochodów. Zagrożone są nim jedynie największe spółki – w szczególności te, które całą sprzedaż towarów (niezależnie od tego, czy nabywcami są klienci indywidualni, czy firmowi) ewidencjonują przy użyciu kasy fiskalnej. Dealerzy, których przychody ze sprzedaży detalicznej nie przekraczają 17 mln zł (przy czym kwota ta nie obejmuje podatku VAT) w skali miesiąca, nie są zobowiązani do wypełniania do wspomnianej deklaracji PSD-1. Warto jednak, by monitorowali poziom swoich przychodów – tak, by ewentualnie nie przeoczyć konieczności uregulowania podatku choćby za jeden okres rozliczeniowy. Należy też przypomnieć, że w przypadku przekroczenia progów określonych w przepisach złożenie deklaracji, a także obliczenie i zapłacenie podatku powinno odbyć się najpóźniej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy podatek.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.