Księgowość

Duże zmiany w podatkach od 2021 r. już pewne!

Najważniejsze projekty zmian w podatkach, które zapowiadali rządzący, zostały uchwalone przez Sejm. Chodzi o przepisy wprowadzające tzw. Slim VAT, estoński CIT oraz pakiet zmian dotyczący podatków dochodowych, który wprowadza m.in. podwójne opodatkowanie spółek komandytowych. Zdecydowana większość przyjętych przepisów zaczyna obowiązywać już 1 stycznia 2021 r.

Zmianami w podatkach posłowie zajęli się podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, które odbyło się w dniach 18-19 i 27-28 listopada. Większość parlamentarna co prawda odrzuciła wiele ze zgłoszonych poprawek, ale przepisy wprowadzające estoński CIT oraz Slim VAT i tak należy uznać za korzystne dla przedsiębiorców. Negatywnie oceniana jest natomiast nowelizacja ustawy o podatkach dochodowych – przede wszystkim z uwagi na wspomniane opodatkowanie spółek komandytowych. Nie ma jednak nadziei, że wejście w życie zmian uda się powstrzymać, ponieważ nowela – tuż po przyjęciu jej przez Sejm – została podpisana przez Prezydenta.

Oprócz objęcia podatkiem dochodowych spółek komandytowych nowelizacja przepisów dotyczących podatków dochodowych zakłada między innymi wprowadzenie obowiązku sporządzenia i upublicznienia sprawozdań z realizacji strategii podatkowej. Ustawodawca wprowadził do ustawy o CIT pojęcia spółki nieruchomościowej i przewidział szczególne przepisy dotyczące ich opodatkowania. W ramach pakietu uszczelniającego zaostrzono też zasady amortyzacji podatkowej oraz odliczania straty podatkowej. Korzystną zmianą dla wielu przedsiębiorców może być podwyższenie limitu przychodu, który umożliwia stosowanie stawki podatku CIT na poziomie 9 proc., ale niestety trudno spodziewać się, by z tej możliwości skorzystał jakikolwiek z dealerów (nowy limit to 2 mln euro).

Więcej firm dealerskich będzie mogło za to skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u, którego głównym założeniem jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać spółki, których roczne przychody nie przekroczą 100 mln zł i pewną część zysków przeznaczoną na określone inwestycje. Dodatkowe wymagania, które przyjęte przepisy stawiają przed przedsiębiorcami, chcącymi skorzystać z estońskiego CIT-u, to m.in. brak udziałów w innych podmiotach i zatrudnienie wynoszące co najmniej trzy osoby (z wyłączeniem udziałowców). Ustawodawca przewidział również, że możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej będą miały jedynie te podmioty, których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej.

Z kolei najważniejsza zmiana, którą wprowadza pakiet Slim VAT, dotyczy zasad korygowania faktur na gruncie podatku VAT. Pakiet Slim VAT wprowadza rozwiązanie, za sprawą którego – w przypadku korekty faktur „in minus” – nie trzeba będzie potwierdzać, że nabywca odebrał fakturę korygującą. Na gruncie nowych przepisów wystarczy, że dealer wystawi korektę i będzie mógł udowodnić, że jest ona zgodna z ustalonymi warunkami transakcji. Z uchwalonych przepisów wynika też, że korekty „in plus” należy rozliczyć na bieżąco, a nie ujmować je wstecznie i płacić ewentualne odsetki. Wśród pozostałych zmian, które wprowadza Slim VAT, należy wymienić: korzystniejsze terminy odliczenia VAT, podwyższenie wartości małych prezentów, możliwość stosowania jednolitych kursów walut dla podatku VAT i podatku dochodowego oraz dłuższy termin na wywóz towarów w przypadku stosowania stawki 0 proc. od zaliczki w eksporcie.

Nowe regulacje, które zaczną obowiązywać dokładnie za miesiąc – w zakresie, w którym dotyczą one firm dealerskich – zostaną omówione podczas szkolenia online Zmiany w podatkach od 2021 r. i zagadnienia bieżące istotne dla dealerów, które odbędzie się 8 grudnia 2020 r. W sprzedaży pozostały ostatnie pakiety dostępowe.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.