Księgowość

Czasowa rejestracja aut a zwrot akcyzy. Ważny wyrok poznańskiego sądu

Dealerzy, rejestrując czasowo pojazdy, narażają się na ryzyko braku zwrotu akcyzy. Organy skarbowe różnie interpretują przepisy prawa, z reguły jednak robią to w sposób korzystny dla siebie, a niekorzystny dla przedsiębiorcy. Podobnie jest w sprawie, której się przyjrzymy, gdzie sprzedawca początkowo nie uzyskał zwrotu akcyzy –  po jego stronie stanął jednak sąd.

Chodzi o wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 7 kwietnia 2021 r. . Przedmiotem sprawy była odmowa zwrotu akcyzy przez organy skarbowe na rzecz firmy, która zarejestrowała czasowo pojazdy w celu ich sprzedaży za granicą. Sąd przychylił się do stanowiska przedsiębiorstwa, twierdząc, że taka forma rejestracji wywozu na zasadach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie stanowi przesłanek do odmowy zwrotu akcyzy. Uzasadnieniem była interpretacja funkcjonalna wykładni przepisów w art. 107 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

PRAWO DO ZWROTU AKCYZY

Sąd ocenił, że kwestię zwrotu akcyzy od aut osobowych reguluje właśnie powyższy artykuł prawny, który mówi, że jeśli zostajemy właścicielem auta, które nie było wcześniej zarejestrowane w Polsce, ale na terytorium kraju została zapłacona od niego akcyza, to sprzedawca, który dokonał eksportu tego samochodu, ma prawo do zwrotu akcyzy. Taki zwrot odbywa się na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu pojazdu.

Mimo że powyższy przepis wydaje się klarowny, to okazuje się, iż bywa odczytywany na wiele sposobów przez fiskusa, który często odmawia zwrotu zapłaconej akcyzy, uzasadniając to czasową rejestracją wywożonych aut. Przypomnijmy, że w tej sprawie stanowcze działania podjął już Związek Dealerów Samochodów. Problem tkwi w tym, że ustawodawca nie sformułował definicji legalnego „niezarejestrowania” samochodu osobowego. Stwierdził tylko, że kwestia zwrotu akcyzy powinna być rozpatrywana „zgodnie z przepisami o ruchu drogowym”. W takiej sytuacji pewnym punktem odniesienia są wyroki sądowe, zapadające gdy dochodzi do sporu między przedsiębiorcą a organem skarbowym.

W sprawie z 7 kwietnia 2021 r. poznański sąd stwierdził jasno: „Podmiotowi, który nabył prawo rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel,  który dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym samochodu osobowego, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są realizowane, przysługuje zwrot akcyzy (…)”.

BŁĘDNA INTERPRETACJA SKARBÓWKI

Według sądu naczelnik urzędu skarbowego wraz z dyrektorem izby skarbowej naruszyli art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Dokonali bowiem jego błędnej wykładni, poprzestając na wykładni językowej przepisu (przyjmując, że wszelka wcześniejsza rejestracja samochodu osobowego wyklucza możliwość zwrotu podatku akcyzowego), a tym samym ignorując istotę podatku akcyzowego, tj. wykładnię funkcjonalną art. 107 ust. 1.

Tymczasem, jeśli zastosujemy funkcjonalną wykładnię przepisów o zwrocie podatku akcyzowego od aut osobowych, nie zaś językową, zrozumiemy, że obciążenie podatkiem akcyzowym dealera, który sprzedaje samochody, ale nie jest ich konsumentem, nie może mieć miejsca. Samo dopuszczenie do ruchu auta na terytorium kraju nie powinno być utożsamiane z jego konsumpcją, która dotyczy przecież wyłącznie klienta kupującego pojazd od dealera. Tym samym, czasowa rejestracja, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym, nie stanowi przeszkody do dokonania zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego uprzednio na terytorium kraju od oznaczonego samochodu osobowego. „Brak jest podstaw do tego, aby a priori założyć, że czasowa rejestracja samochodu osobowego stanowi o jego konsumpcji na terytorium kraju” – przekonuje sąd.

Pamiętajmy, że do wniosku o zwrot załączyć należy dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3, przy czym zwrotowi nie podlega akcyza w kwocie niższej niż minimalna kwota zwrotu.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.