Księgowość

Biała lista – weszły w życie ważne zmiany

Zmieniły się przepisy dotyczące wykazu podatników VAT, czyli tzw. białej listy. Część z nich była bardzo oczekiwana przez przedsiębiorców. Zmiany były zapowiadane przez Ministerstwo Finansów już od kilku miesięcy, ale prace nad nimi zostały wstrzymane z uwagi na epidemię koronawirusa. Ostatecznie weszły one w życie 1 lipca 2020 r., chociaż większość z uchwalonych regulacji można stosować do należności regulowanych od 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że przepisy wchodzą w życie z mocą wsteczną.

Tzw. biała lista obowiązuje od 1 września 2019 r. Pierwotnie przepisy przewidywały, że jeżeli płatność dotycząca transakcji powyżej 15 tys. zł zostanie dokonana na rachunek, którego nie ma w wykazie, podatnik nie zaliczy takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Uchronić mogło od tego zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy złożone do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Teraz przepisy są znacznie korzystniejsze dla przedsiębiorców.

Co się zmieniło? Odtąd, jeżeli płatność zostanie dokonana przez dealera na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników, dokonujący zapłaty należności będzie miał 7 dni na złożenie wspomnianego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego. Co więcej, informacja powinna być przesłana do urzędu skarbowego właściwego dla dokonującego zapłaty, a nie – jak wcześniej – wystawcy faktury. Warto przypomnieć, że już wcześniej Sejm uchwalił ustawę, w myśl której podatnicy mają na złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego 14 dni. Te zasady obowiązują jednak tylko w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z koronawirusem. Po odwołaniu stanu epidemii na złożenie dokumentu ZAW-NR będzie 7 dni.

Nowe przepisy zawierają także potwierdzenie wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczących składania zawiadomienia przy cyklicznych transakcjach z kontrahentami i powtarzających się przelewów dokonywanych na rachunek spoza białej listy. W myśl nowych przepisów zawiadomienie do urzędu skarbowego wystarczy złożyć raz – przy okazji pierwszej płatności.

Kolejna zmiana dotyczy płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli dealer dokona zapłaty należności powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza białej listy, ale skorzysta przy tym z formuły split payment, fiskus również nie zastosuje sankcji w postaci utraty prawa zaliczania wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 lipca obowiązują również nowe zasady, które dotyczą dealerów dokonujących płatności na rzecz faktorów. Zapłata na rachunek techniczny banku i uregulowanie w ten sposób swoich zobowiązań, również nie spowoduje negatywnych skutków podatkowych po stronie płatnika. Istnieje jednak w tym zakresie dodatkowy wymóg. Wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, dealer musi uzyskać potwierdzenie, że konto, na które ma dokonać wpłaty, jest wykorzystywane przez bank do pobrania należności od nabywcy i przekazania jej w całości lub części na rzecz dostawcy. Oznacza to, że jeśli dealerzy dokonują płatności na rzecz faktorów, którzy finansują zakupy samochodów lub części, na rachunek, który nie widnieje w wykazie podatników VAT, powinni uzyskać od banku lub importera informację, że rachunek wskazany do zapłaty spełnia warunki określone w art. 15d ust. 4 punkt 2. ustawy o podatku dochodowym.

Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy płatności dokonanej z naruszeniem ust. 1 pkt 2, nie stosuje się, jeżeli zapłata należności przez podatnika: […]
została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej: […] wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy […]

Co ważne, nowe przepisy należy stosować do zapłaty należności dokonywanych od 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że przepisy wchodzą z mocą wsteczną. Wyjątkiem jest wspomniane powiadomienie przez bank lub dostawcę o tym, że rachunek wskazany do zapłaty służy do obsługi wierzytelności nabytych przez faktora. Ta część ustawy jest realizowana od 1 lipca 2020 r.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.